Dijetoterapeuti

Dijetoterapeuti (nekada zvani specijalisti ishrane zdravih i bolesnih ljudi) su doktori medicine (lekari), zatim klinički specijalisti iz neke grane medicine, koji su potom  završili i užu specijalizaciju (supspecijalizaciju) iz ishrane zdravih i bolesnih ljudi ili iz dijetoterapije. Oni su završili na nekom državnom Medicinskom fakultetu – i osnovne i specijalističke i supspecijalističke studije.

Prvo su se zvali specijalisti ishrane zdravih i bolesnih ljudi, po starom Pravilniku o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
http://www.lks.org.rs/Storage/Global/Documents/Uredbe/PravilnikOSpecijalizacijamaIUzimSpecijalizacijamaZdravstvenihRadnikaIZdravstvenihSaradnika.pdf

Zatim je naziv promenjen u dijetoterapeuti, prema novom Pravilniku o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
http://www.zdravlje.gov.rs/downloads/2013/Decembar/Decembar2013PravilnikSpec.pdf

Komora pri kojoj stiču licencu nakon odrađenog staža za doktora medicine je Lekarska komora Srbije http://www.lks.org.rs/

Samo oni specijalisti dijetoterapije/specijalisti ishrane zdravih i bolesnih ljudi koji odradili obavezni staž za doktora medicine i položili stručni ispit pred komisijom Ministarstva zdravlja mogu da rade dijete tj da propisuju režime ishrane i daju savete bolesnim ljudima. Nakon položenog državnog ispita treba da izvade licencu za doktora medicine pri Lekarskoj komori Srbije http://www.lks.org.rs/ koju održavaju i obnavljaju, uz koju dobijaju jedinstveni broj licence.

Autori sajta i projekta ne mogu da garantuju (time se i odriču od odgovornosti) da su tačni podaci koje su im dostavile osobe u vezi sa svojim znanjem, zvanjem, radnim iskustvom, stručnošću, kontakt podacima i svim drugim podacima. Isto važi i za forum koji je priključen sajtu. Osobe koje dostavljaju svoje podatke kao stručnjaci za ishranu u potpunosti su odgovorne za tačnost tih podataka. 

Projekat je zaštićen autorskim pravima u JAA – Autorskoj agenciji za Srbiju A.D. pod brojem 011/2018. Sva prava zadržana.