Početna

Ovaj sajt odnosno projekat (zaštićen autorskim pravima u JAA – Autorskoj agenciji za Srbiju A.D. pod brojem 011/2018) okuplja školovane stručnjake za ishranu na jednom mestu i približava ih građanstvu.

Cilj ovog projekta/sajta je transparentnost u informisanju građanstva u vezi sa zdravom (pravilnom i zdravstveno bezbednom) ishranom i jasno razdvajanje profesionalaca od amatera u ovoj oblasti kako bi se povećala povezanost izmedju građanstva kome su potrebne tačne, adekvatne informacije u oblasti ishrane (nutricionizma i dijetetike) i profesionalaca koji svoje delovanje potvrđuju zvaničnim obrazovanjem i dostupnim dokumentima na uvid.

Kako razlikovati profesionalca od amatera u oblasti ishrane? Mali test koji svako može primeniti. Stručnjaci za ishranu školovani su ili na Medicinskom fakultetu (lekari specijalisti) u okviru uže specijalizacije iz ishrane zdravih i bolesnih ljudi ili dijetoterapije, ili na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu (gde se zovu strukovni nutricionisti dijetetičari), i školalama koje su u nju prerasle: Višoj medicinskoj školi u Beogradu (gde su se zvali viši dijetetičari-nutricionisti) ili Višoj pedagoškoj školi za ekonomiku domaćinstva gde je postojao odsek Ishrana gde su se zvali nutricionisti-dijetetičari. Školuju se više od 40 godina. Neka vas ne bune različiti nazivi: menjao se redosled reči u nazivu (nutricionisti-dijetetičari pa dijetetičari-nutricionisti) i kako se menjao zakon o visokom obrazovanju dobijali su dodatne termine u okviru svog naziva (vremenom viši, a zatim strukovni), ali to je isti kadar i sa istim znanjem, i uvek je zvanje nutricioniste i dijetetičara objedinjeno. Ne postoji drugačije. Tako je u regionu gde je ova škola do skoro bila jedina. Ako je negde izdvojeno zvanje nutricioniste (što u Srbiji ne postoji) on ne sme da se bavi propisivanjem dijeta odnosno ishranom bolesnih ljudi čak i kada položi državni ispit i stekne licencu. Od 2013. postoji još jedna škola u Subotici, Visoka školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, gde postoji smer za strukovnog nutricionistu-dijetetičara.

Školovani stručnjaci za ishranu su:

  • Specijalisti doktori medicine: supspecijalisti dijetoterapije – dijetoterapeuti (nekada zvani supspecijalisti ishrane zdravih i bolesnih ljudi) koji su diplomirali i specijalizirali na Medicinskom fakultetu, i
  • Strukovni nutricionisti dijetetičari (nekada zvani viši dijetetičari-nutricionisti i nutricionisti-dijetetičari) koji su diplomirali na državnoj Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu (bivšoj Višoj medicinskoj školi tj Višoj pedagoškoj školi za ekonomiku domaćinstva) , gde smer postoji više od 30 godina, ili Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici (gde smer postoji od 2013. godine)

I specijalisti dijetoterapije/specijalisti ishrane zdravih i bolesnih ljudi, i strukovni nutricionisti dijetetičari, viši dijetetičari-nutricionisti i nutricionisti-dijetetičari bave se ishranom i zdravih i bolesnih ljudi, edukacijom/savetovanjem, prevencijom i lečenjem ishranom (dijetoterapijom). Specijalisti dijetoterapije/ishrane zdravih i bolesnih ljudi – mogu i samostalno da postavljaju dijagnozu (zato što su lekari) a  strukovni nutricionisti dijetetičari/viši dijetetičari nutricionisti moraju da dobiju od klijenta na uvid lekarski izveštaj sa postavljenom dijagnozom i laboratorijske analize koje je su rađene po nalogu lekara, da bi mogli da savetuju o ishrani i da izrađujuju (planiraju, kreiraju) režim ishrane. Za savetovanje tj edukaciju o pravilnoj ishrani zdravih ljudi nije potreban lekarski izveštaj ali je poželjan skorašnji lekarski sistematski pregled koji dokazuje da je osoba zdrava.

Samo oni stručnjaci za ishranu koji odradili obavezni staž za svoj obrazovni profil i položili stručni ispit pred komisijom Ministarstva zdravlja mogu da rade dijete tj da propisuju režime ishrane i daju savete bolesnim ljudima. Nakon položenog državnog ispita treba da izvade licencu koju održavaju i obnavljaju i to:

specijalisti dijetoterapije/specijalisti ishrane zdravih i bolesnih ljudi – pri Lekarskoj komori Srbije odnosno stiču licencu za doktora medicine;

strukovni nutricionisti dijetetičari, viši dijetetičari-nutricionisti i nutricionisti-dijetetičari – pri Komori medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije odnosno stiču licencu za strukovnog nutricionistu dijetetičara/višeg dijetetičara-nutricionistu   

Na ovom sajtu svaki stručnjak za ishranu moći će da postavi skeniranu svoju sliku, diplome i licence koje ga čine stručnjakom za ishranu, i time se približi građanstvu.

Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije http://www.kmszts.org.rs/

Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, odbor dijetetičara-nutricionista
http://www.kmszts.org.rs/2011-04-15-10-23-52/2011-04-19-07-10-18.html

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, studijski program Strukovni nutricionista dijetetičar
https://www.vzsbeograd.edu.rs/studentski-servisi/osnovne-strukovne-studije/nastavni-planovi.html

Lekarska komora Srbije http://www.lks.org.rs/

Novi Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
http://www.zdravlje.gov.rs/downloads/2013/Decembar/Decembar2013PravilnikSpec.pdf
Stari Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
http://www.lks.org.rs/Storage/Global/Documents/Uredbe/PravilnikOSpecijalizacijamaIUzimSpecijalizacijamaZdravstvenihRadnikaIZdravstvenihSaradnika.pdf

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu http://www.mfub.bg.ac.rs/

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu https://www.mf.uns.ac.rs/

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu http://www.medf.kg.ac.rs/

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu http://www.medfak.ni.ac.rs/index.php/en/

Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini – Kosovskoj Mitrovici
http://www.med.pr.ac.rs/

Autori sajta i projekta ne mogu da garantuju (time se i odriču od odgovornosti) da su tačni podaci koje su im dostavile osobe u vezi sa svojim znanjem, zvanjem, radnim iskustvom, stručnošću, kontakt podacima i svim drugim podacima. Isto važi i za forum koji je priključen sajtu. Osobe koje dostavljaju svoje podatke kao stručnjaci za ishranu u potpunosti su odgovorne za tačnost tih podataka. 

Projekat je zaštićen autorskim pravima u JAA – Autorskoj agenciji za Srbiju A.D. pod brojem 011/2018. Sva prava zadržana.